Criteris de qualificació

 Exàmens i treballs (60%)

Al llarg del curs, hi haurà aproximadament un examen mensual o un per cada unitat temàtica. Abans de cada examen la professora t’indicarà quins continguts hi entren.

Si la teva professora no indica el contrari, no hi haurà recuperacions de la matèria al llarg del curs. Es faran recuperacions del contingut de cada avaluació en juny i una recuperació general de continguts en setembre.  Abans de les recuperacions de juny, si tens alguna avaluació suspesa,  la professora valorarà si has fet prou progressos com per estalviar-te l’examen de recuperació.

 1.    Ús oral (10%)

Durant les classes, t’has d’esforçar a parlar correctament en català, tant amb el professorat com amb els companys, corregint les faltes i millorant el vocabulari al llarg de tot el curs.

 1. Ortografia (10%)

Per obtenir la puntuació màxima d’ortografia no has de fer més de 10 faltes cada…

…100 paraules a 1r d’ESO

…150 paraules a 2n d’ESO

…200 paraules a 3r d’ESO

…250 paraules a 4t d’ESO

 1. Lectures obligatòries (10%)

Durant el curs es farà una lectura per trimestre. Aquestes lectures s’avaluaran o   bé mitjançant una guia que treballaràs a classe o a ca teva, o bé fent una prova escrita o oral.

Per aprovar tant el treball com la prova escrita no serà suficient haver llegit el llibre, sinó també haver-lo entès.  Si no aproves la lectura de cada trimestre no se sumarà a la nota el 10% corresponent i no hi haurà recuperació.

Lectures voluntàries: Si vols, podràs fer lectures opcionals per pujar la nota de l’avaluació trimestral (0,5 punts). Les lectures opcionals i la forma d’avaluar-les s’acordaran prèviament amb la professora. Només s’acceptaran lectures voluntàries si s’han fet durant el trimestre totes les feines obligatòries.

 

 1. Material, feina i actitud (10%)

Has de dur sempre  tant el llibre de text com el quadern a classe. Hauràs de tenir el quadern net i ordenat. La professora te’l pot demanar en qualsevol moment. Caldrà que hi posis el material i les fotocòpies que es reparteixin durant el curs i també aquest full amb els criteris de qualificació, que haurà d’estar signat per un dels pares. Cal  que treballis de manera regular  i continuada tant a casa com a classe i que realitzis les tasques encomanades.

La nota de l’actitud i comportament tindrà en compte els següents punts:

 1. L’assistència i la puntualitat.
 2. L’ actitud d’interès i respecte envers l’assignatura.
 3. L’actitud respectuosa i de col·laboració amb el professorat i amb els companys.
 4. L’actitud atenta i participativa en el desenvolupament de la classe.
 5. Que es dugui el material necessari i en condicions per a la classe.

 

 1. Recuperacions

Es faran preferentment a final de curs, tot i que al llarg del curs es podran fer recuperacions  quan la professora professor ho indiqui. Si no s’aprova l’assignatura en juny, les recuperacions de setembre inclouran la matèria de tot el curs.

No es faran recuperacions específiques de lectures, expressió oral, ortografia ni comportament. Es valorarà el progrés general al llarg del curs.

No s’acceptaran treballs que es presentin fora de termini o que no segueixin les normes de presentació i/o extensió indicades per la professora.

FALTES D’ASSISTÈNCIA A UN EXAMEN: En cas de faltar a un examen, els pares hauran de justificar la falta amb una telefonada al tutor/a o al professor de l’assignatura. Si l’absència es repeteix no es posaran exàmens extraordinaris si no s’aporta documentació suficient que ho justifiqui.

7. Pendents.

Si tens l’assignatura pendent del curs anterior pots recuperar-la de dues maneres:

 • Aprovant les dues primeres avaluacions del curs actual.
 • Aprovant els exàmens de pendents de maig o setembre.

 

Anuncis